Öý    Programma    Aragatnaşyk    Downloadüklemek    Satyn al    Sorag-jogap    Ştrih-kod bilimi

Free Online Bulk Barcode Generator - Output to Png Image Files - Print Barcodes to A4 or Label Paper

Mugt onlaýn bukja ştrih-kod generatory

Ştrih-kod bahasy:   Barcode Data / Number

1-den 100 setir girizip bilersiňiz

Excel-den şu ýere göçürip bolýar

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

Ştrih-kod görnüşi:   Barcode Type

    Haýsy ştrih-kod görnüşleri bar?

Ştrih-koduň ululygy:   Barcode Size

 /   ini / beýikligi   

Ştrih-koduň aşagyndaky tekst:   Show Text Under Barcode

Hawa   ýok   

Ştrih-kod giňligi:   Stretch Barcode Width

Hawa   ýok   

Şrift / şrift ölçegi:   Font Name / Size

 / 

Çykyş sazlamalary:   Output to Images / Printing Setup

Ştrih-kod şekilini dörediň  A4 kagyzyna çap  Kagyz belligini çap etmek  

Çep margin      Iň ýokary margin   Left / Top Margin

Göni çap etmegiň görnüşi

1-den 16-a çenli setirleri giriziň we 2 * 8 ştrih koduny A4 kagyzyna çap ediň.

Ştrih koduny rulon kagyzyna çap etmek üçin 1-den 100 setir giriziň.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Submit To Generate Barcodes

Çap etmek opsiýasy saýlanan bolsa:

Bu düwmä basyň, programma çap sahypasyny açar, soňra çap edip başlamak üçin brauzeriň çap menýusyna basyň.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software – Offline use, More powerful

Maslahat berilýär: Mugt ştrih kodly programma üpjünçiliginiň iş stoly wersiýasy

Oflayn ulanmak, has güýçli funksiýalar

https://Free-barcode.com

Bu ştrih-kod programmasynyň üç wersiýasy bar

Adaty wersiýa:          Mugt göçürip almak

1. Excel maglumatlary ulanyp, ýönekeý ştrih-kod ýazgylaryny çap ediň.

2. Adaty lazer ýa-da inkjet printerlere ýa-da professional ştrih-kod belgili printerlere çap edip biler.

3. Bellikleri dizaýn etmegiň zerurlygy ýok, diňe ýönekeý sazlamalar, ştrih-kod ýazgylaryny göni çap edip bilersiňiz.

Professional wersiýa:          Mugt göçürip almak

1. Adaty wersiýa meňzeş has çylşyrymly ýazgylar çap edilip bilner.

2. Ştrih-kod görnüşleriniň hemmesini diýen ýaly goldaýar(1D2D).

3. DOS buýruk setirinden işledilip bilner we ştrih-kod ýazgylaryny çap etmek üçin beýleki programmalar bilen hem ulanylyp bilner.

Etiketkanyň dizaýn wersiýasy:          Mugt göçürip almak

1. Çylşyrymly ştrih-kod belliklerini dizaýn etmek we toparlamak üçin ulanylýar

2. Her bellikde birnäçe ştrih-kod, tekst toplumy, nagyşlar we setirler bolup biler

3. Ştrih-kod maglumatlaryny iş ýüküňizi azaltmak üçin dürli täsirli usullar bilen görnüşlere giriziň.

Gysgaça mazmun:

1. Bu programma üpjünçiliginiň hemişelik mugt wersiýasy we doly wersiýasy bar.

2. Mugt wersiýa ulanyjylaryň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyryp biler.

3. Doly wersiýanyň işleýşini mugt wersiýada synap bilersiňiz.

4. Ilki bilen mugt wersiýasyny göçürip almagyňyzy maslahat berýäris.

Ştrih-kod programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny göçürip alyň

Bu ştrih-kod programmasyny nädip ulanmalydygy barada jikme-jik ädimler

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

Ştrih-kod tehnologiýasy we ösüş taryhy     

Has köp ştrih-kod bilimi

Ştrih koduny önümçilik dolandyryşynda ulanmak

Önümiň gidişine, hiline we netijeliligine ştrih koduny iş tertibinde ýa-da partiýa belgisinde skanirlemek arkaly gözegçilik edip bolýar.

Ştrih-kod ulgamy öndürijilere inwentarlary has netijeli yzarlamaga, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga we adam ýalňyşlyklaryny azaltmaga kömek edip biljek awtomatiki guraldyr.

Zawod önümçiligi wagtynda aktiwleri, materiallary we bölekleri we gurnamalary yzarlamak üçin ştrih kodlary ulanylyp bilner.

Ştrih-kod ulgamy önümçilige, sargytlaryň ýerine ýetirilişine we paýlanyşyna hakyky wagtda gözegçilik edip biler, sargyt we iberiş takyklygyny ýokarlandyryp, inwentar we zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.

EAN-13 ştrih-kod hakda

EAN-13, supermarketlerde we beýleki bölek satuw pudaklarynda ulanylýan ştrih-kod protokoly we standart Europeanewropa Makala belgisiniň gysgaldylyşy.

EAN-13 ABŞ-da düzülen UPC-A standartynyň esasynda döredilýär, EAN-13 ştrih-kody halkara programmalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin UPC-A ştrih-kodundan has köp ýurt / sebit kody bar -Barkod kody Dükanlarda harytlary yzarlamak üçin ulanylýan ştrih-kod nyşany, diňe ABŞ-da we Kanadada ulanylýar. 1973-nji ýylda ABŞ tarapyndan işlenip düzüldi we 1974-nji ýyldan bäri ulanylýar supermarketlerde önümi çözmek üçin ştrih-kod ulgamy ulanylýar.

EAN-13 prefiks kodundan, öndürijiniň şahsyýet kodundan, önüm elementiniň kody we jemi 13 sandan ybaratdyr. Kodlamagy özboluşlylyk ýörelgesine eýerýär we dünýäde gaýtalanmazlygyny üpjün edip biler.

EAN International diýlip atlandyrylýan, 1977-nji ýylda döredilen we merkezi Belgiýanyň Brýussel şäherinde ýerleşýän girdeji gazanmaýan halkara guramadyr. Maksady kärhanalar üçin üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy optimizirlemek üçin dünýä derejesinde birleşdirilen haryt ştrih-kod ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek. hyzmatlary, agza guramalar bütin dünýäde ýerleşýär.

EAN-13 ştrih-kodlar esasan supermarketlerde we beýleki bölek satuw pudaklarynda ulanylýar.

EAN-13 ştrih-kod bilen UPC-A ştrih kodunyň arasynda näme tapawut bar?

EAN-13 ştrih-kod, UPC-A ştrih kodundan has köp ýurt / sebit kody bar EAN-13 ştrih-kod 0-a düzüldi.

EAN-13 ştrih-kod halkara makala belgiler merkezi tarapyndan işlenip düzüldi we ähliumumy ulanylýar Koduň uzynlygy 13 san, ilkinji iki san bolsa ýurt ýa-da sebit kody görkezýär.

UPC-A ştrih-kod ABŞ-nyň Bitewi kod komiteti tarapyndan öndürilýär we esasan ABŞ-da we Kanadada ulanylýar. Koduň uzynlygy 12 san, birinji san bolsa san ulgamynyň koduny görkezýär.

EAN-13 ştrih-kod we UPC-A ştrih-kod birmeňzeş gurluş we barlamak usuly we meňzeş görnüşi bar.

EAN-13 ştrih-kod, UPC-A ştrih-koduň supersetidir we UPC-A ştrih-kod bilen gabat gelýär.

UPC kody bar bolsa, EAN üçin ýüz tutmalymy?

Gerek däl. UPC we EAN ikisi hem harytlary kesgitläp bilerler, ozalky ABŞ-da dörän hem bolsa, global GS1 ulgamynyň bir bölegi, şonuň üçin GSC guramasynyň çäginde UPC hasaba alsaňyz, bütin dünýäde ulanylyp bilner. . 13 sanly EAN ştrih koduny çap etmeli bolsaňyz, UPC kodunyň öňünde 0 belgisini goşup bilersiňiz.

UPC-A ştrih-kodlary öňdebaryjy 0 goşmak bilen EAN-13 ştrih-kodlaryna öwrüp bolýar. Mysal üçin, UPC-A ştrih-kod(012345678905) EAN-13 ştrih koduna laýyk gelýär(0012345678905) -Ştrih-kod utgaşyklygy.

UPC-A ştrih-kod hakda

UPC-A dükanlarda zatlary yzarlamak üçin ulanylýan ştrih-kod nyşanydyr we diňe ABŞ-da we Kanadada ulanylýar.

1973-nji ýylda ABŞ-da Bitewi kod geňeşi tarapyndan düzüldi we IBM bilen bilelikde işlenip düzüldi we 1974-nji ýyldan bäri ulanylýar UPC-A ştrih-kod, Troýs Marş supermarketindäki söwda nokadynda skanirlenýär.

UPC-A ştrih kodunyň supermarketlerde ulanylmagynyň sebäbi, baha, inwentar, satuw mukdary we ş.m. ýaly önüm maglumatlaryny çalt, takyk we amatly kesgitläp bilmekidir.

UPC-A ştrih-kod 12 sandan ybarat, şolardan ilkinji 6 san öndürijiniň kody, soňky 5 san önümiň kody, iň soňky san bolsa san belgisi supermarketiň söwda nokadynda ştrih koduny gözden geçirmeli, önümiň bahasyny we inwentar maglumatlary çalt alyp bilersiňiz, supermarket satyjylarynyň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz.

UPC-A ştrih-kod esasan ABŞ we Kanada bazarlarynda ulanylýar, beýleki ýurtlar we sebitler bolsa EAN-13 ştrih-kodlaryny ulanýarlar.

Kod-128 ştrih-kod hakda

Kod-128 ştrih-kod 1981-nji ýylda KOMPUTUTER IDENTIKASY tarapyndan işlenip düzüldi.

Kod-128 ştrih-kod boş meýdandan, başlangyç belliginden, maglumat meýdanyndan, barlag belgisinden we terminatordan ybaratdyr we köp derejeli kodlamagy gazanmak üçin başlangyç nyşanlary, kod belgilerini we öwrüliş nyşanlaryny ulanyň.

Sanlar, harplar, nyşanlar we dolandyryş nyşanlaryny goşmak bilen 128 ASCII kod nyşanlarynyň hemmesini kodlap bilýär, şonuň üçin kompýuter klawiaturasyndaky ähli nyşanlary görkezip biler.

Köp derejeli kodlamak arkaly ýokary dykyzlygy we netijeli maglumatlary görkezmegi gazanyp biler we islendik dolandyryş ulgamynda awtomatiki kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.

EAN / UCC ulgamy bilen gabat gelýär we harydyň saklanyş we transport bölüminiň ýa-da logistika bölüminiň maglumatlaryny görkezmek üçin ulanylýar. Bu ýagdaýda oňa GS1-128 diýilýär.

Kod-128 ştrih-kod standarty, 1981-nji ýylda Kompýuter kesgitleýiş korporasiýasy(ABŞ) tarapyndan işlenip düzüldi kodlamagyň netijeliligi we ygtybarlylygy.

iň laýyk kodlaýyş usulyny saýlaň Bu ştrih-koduň uzynlygyny azaldyp, kodlamagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Kod-128 ştrih-kod kärhanalaryň içerki dolandyryşynda, önümçilik proseslerinde we logistika gözegçilik ulgamlarynda giňden ulanylýar enjamlar.

QR-kod hakda

QR-Code 1994-nji ýylda Japaneseaponiýanyň Denso Wave kompaniýasynyň Masahiro Haradanyň ýolbaşçylygyndaky topar tarapyndan awtoulag böleklerini bellemek üçin ulanylýan ştrih-kod esasynda oýlanyp tapyldy .

QR-kod bir ölçegli ştrih-kod bilen deňeşdirilende aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

QR-kod has köp maglumat saklap bilýär, sebäbi bir ölçegli çyzyklaryň ýerine iki ölçegli kwadrat matrisa ulanýar Bir ölçegli ştrih-kodlar adatça diňe onlarça simwoly saklap bilýär, QR-kod bolsa müňlerçe simwoly saklap bilýär.

QR-Code sanlar, harplar, ikilik, hytaý nyşanlary we ş.m. ýaly has köp maglumat görnüşini görkezip biler. Bir ölçegli ştrih-kodlar adatça diňe sanlary ýa-da harplary görkezip biler.

QR-kod skanirlenip we has çalt tanalýar, sebäbi dört sany pozisiýa belligi bar we islendik burçdan skanirläp bolýar.

QR-Code zeper we päsgelçiliklere has oňat çydamly bolup biler, sebäbi bölekleýin ýitirilen ýa-da bulaşyk maglumatlary dikeldip bilýän ýalňyş düzediş funksiýasy bar.

2D ştrih-kodlar bilen 1D ştrih-kodlaryň arasyndaky tapawut, esasan kodlamak usulynda we maglumat kuwwatynda, 2D ştrih-kodlar iki ölçegli kwadrat matrisa ulanýar, bu has köp maglumatlary saklap we has köp maglumat görnüşlerini görkezip biler diňe az mukdarda maglumat saklaň we diňe sanlary ýa-da harplary aňladyp biler.

QR-kod ýeke-täk 2D ştrih-kod däl, ýörelgelere görä, 2D ştrih-kodlary iki kategoriýa bölüp bolar: Matrisa we tertipleşdirilen umumy 2D ştrih-kod görnüşleri: Data Matrix, MaxiCode, Aztec, QR-Code, PDF417, Vericode, Ultracode, Kod 49, kod 16K we ş.m., dürli ugurlarda dürli programmalar bar.

Bir ölçegli ştrih kody esasynda işlenip düzülen iki ölçegli ştrih kody, bir ölçegli ştrih kody bilen deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar, entek çagalygynda bolsa-da, Ykdysadyýet we çalt ösýän maglumat tehnologiýasy bilen 2D ştrih-kodlaryň üýtgeşik aýratynlyklary bilen birlikde dürli ýurtlarda 2D ştrih-kodlaryň täze tehnologiýasyna bolan isleg günsaýyn artýar.

 
 
 
 

Awtorlyk hukugy(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

Tehniki goldaw

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014