Legae    Software    Ikgokaganye le motho    Taonelouta    Reka    Potšišo    Tsebo ya barcode

Free Online Bulk Barcode Generator - Output to Png Image Files - Print Barcodes to A4 or Label Paper

Genereithara ya Barcode ya Batch ya Mahala ya Inthaneteng

Boleng bja khoutu ya bara:   Barcode Data / Number

O ka tsenya mela ye 1 go ya go ye 100

E ka kopišwa go tšwa go Excel go ya mo

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

Mohuta wa khoutu ya bara:   Barcode Type

    Ke mehuta efe ya di-barcode yeo e lego gona?

Bogolo bja khoutu ya bara:   Barcode Size

 /   bophara / bophahamo   

Sengwalwa ka fase ga khoutu ya barco:   Show Text Under Barcode

Ee   Aowa   

Katološo ya bophara bja khoutu ya bara:   Stretch Barcode Width

Ee   Aowa   

Bogolo bja Fonte/Fonte:   Font Name / Size

 / 

Dipeakanyo tša ditšweletšwa:   Output to Images / Printing Setup

Tšweletša seswantšho sa barcode  Printha go pampiri ya A4  Printha go pampiri ya go swaya  

Moedi wa nngele      Moedi wa godimo   Left / Top Margin

Kgetho ya go gatiša ka go lebanya

Tsenya mela ya 1 go ya go 16 gomme o phrinthe khoutu ya dibara ya 2*8 pampiring ya A4.

Tsenya mela ye 1 go ya go ye 100 go phrintha khoutu ya dibara pampiring ya leina la roll.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Submit To Generate Barcodes

Ge e ba kgetho ya go gatiša e kgethilwe:

Klika konope ye, lenaneo le tla bula letlakala la go phrintha, ke moka o klike thepo ya go phrintha ya sephephediši go thoma go phrintha.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software – Offline use, More powerful

E kgothaletšwa: Phetolelo ya komporong ya softwere ya mahala ya khoutu ya dibara

Tšhomišo ya ka ntle ga inthanete, mešomo ye maatla kudu

https://Free-barcode.com

Software ye ya barcode e na le diphetolelo tše tharo

Phetolelo ya maemo:           Taonelouta ya mahala

1. Phrintha ka sehlopha dileibole tše bonolo tša barkhoutu ka go šomiša datha ya Excel.

2. E ka phrintha go bagatiši ba tlwaelegilego ba laser goba inkjet, goba go bagatiši ba dileibole tša dibarkhoutu tša profešenale.

3. Ga go nyakege gore o hlame dileibole, e no ba dipeakanyo tše bonolo, o ka phrintha dileibole tša barcode ka go lebanya.

Phetolelo ya profešenale:           Taonelouta ya mahala

1. Go swana le phetolelo ya maemo, dileibole tše di raraganego kudu di ka gatišwa.

2. E thekga mo e nyakilego go ba mehuta ka moka ya di-barcode(1D2D).

3. E ka sepedišwa ka mothaladi wa taelo wa DOS, gomme e ka šomišwa gape le mananeo a mangwe go phrintha dileibole tša barcode.

Phetolelo ya moralo wa leibole:           Taonelouta ya mahala

1. E šomišwa go hlama le go gatiša ka dihlopha dileibole tša khoutu ya dibara tše di raraganego.

2. Leina le lengwe le le lengwe le ka ba le di-barcode tše dintši, disete tše dintši tša sengwalwa, dipaterone le mela.

3. Tsenya datha ya khoutu ya dibara ka diforomo ka ditsela tše di fapafapanego tše di šomago gabotse go fokotša mošomo wa gago.

Kakaretšo:

1. Software ye e na le phetolelo ya mahala ya sa ruri le phetolelo ye e tletšego.

2. Phetolelo ya mahala e ka fihlelela dinyakwa tša bontši bja badiriši.

3. O ka leka go šoma ga phetolelo ye e tletšego ka phetolelong ya mahala.

4. Re kgothaletša gore o taoneloute phetolelo ya mahala pele.

Taonelouta phetolelo ya mahala ya softwere ya barcode

Megato ye e tletšego ya kamoo o ka šomišago softwere ye ya barcode

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

Theknolotši ya barcode le histori ya yona ya tlhabollo     

Tsebo ye ntši ya barcode

Ke mekgatlo efe yeo e lego EAN, UCC, le GS1?

EAN, UCC le GS1 ka moka ke mekgatlo ya go ngwala dikhoutu tša dithoto.

EAN ke Mokgatlo wa Yuropa wa go Nomora Dithoto, UCC ke Komiti ya Khoutu ya Yunifomo ya United States, GS1 ke Mokgatlo wa Lefase ka Bophara wa go ngwala Dikhoutu tša Dithoto, gomme ke leina le lefsa ka morago ga kopanyo ya EAN le UCC.

EAN le UCC ka bobedi di hlamile sete ya maemo a go šomiša dikhoutu tša dipalo go hlaola dithoto, ditirelo, dithoto le mafelo Dikhoutu tše di ka emelwa ke maswao a dibarakhoutu go nolofatša go bala ga elektroniki mo go nyakegago bakeng sa ditshepedišo tša kgwebo.

GS1-128 barcode ke leina le lefsa la UCC / EAN-128 barcode, e lego sehlopha se senyenyane sa Code-128 ditlhaka sete gomme e obamela maemo a boditšhabatšhaba a GS1.

UPC le EAN ka bobedi ke dikhoutu tša dithoto mo tshepedišong ya GS1 UPC e šomišwa kudu kua United States le Canada, gomme EAN e šomišwa kudu dinageng tše dingwe le dileteng, eupša di ka fetošetšwa go tše dingwe.

Mabapi le khoutu ya dibara ya EAN-13

EAN-13 ke khutsofatšo ya Nomoro ya Athikele ya Yuropa, e lego protocol ya barcode le tekanyetšo yeo e šomišwago mabenkeleng a magolo le diintastering tše dingwe tša mabenkele.

EAN-13 e hlomilwe motheong wa tekanyetšo ya UPC-A yeo e hlomilwego ke United States Barkhoutu ya EAN-13 e na le khoutu e tee ya naga/selete go feta khoutu ya dibara ya UPC-A e le gore e fihlelele dinyakwa ya dikgopelo tša boditšhabatšhaba ga e sa le go tloga ka 1974. E E be e le tshepedišo ya pele ya di-barcode yeo e dirišitšwego bakeng sa go rarolla ditšweletšwa mabenkeleng a magolo.

EAN-13 e na le khoutu ya sehlongwapele, khoutu ya boitšhupo bja motšweletši, khoutu ya ntho ya setšweletšwa le khoutu ya go hlahloba, palomoka ya dinomoro tše 13 go ngwala khoutu ya yona go latela molaotheo wa go ikgetha gomme e ka netefatša gore ga e boeletšwe lefaseng ka bophara.

EAN International, yeo e bitšwago EAN, ke mokgatlo wa boditšhabatšhaba wo o sa dirego poelo wo o hlomilwego ka 1977 gomme o na le ntlokgolo kua Brussels, Belgium Morero wa wona ke go hlama le go kaonafatša go ngwala di-barcode tša dithoto tšeo di kopanego lefaseng ka bophara Tshepedišo ya di-barcode e fana ka ditirelo tša boleng bjo bo okeditšwego go dira gore taolo ya ketane ya kabo ya dikgwebo e šome gabotse mekgatlo ya yona ya ditho e hwetšwa lefaseng ka bophara.

EAN-13 barcodes di šomišwa kudu mabenkeleng a magolo le diintastering tše dingwe tša mabenkele.

Phapano ke efe magareng ga barcode ya EAN-13 le barcode ya UPC-A?

EAN-13 barcode e na le khoutu e le nngwe ya naga / selete go feta UPC-A barcode Ge e le gabotse, UPC-A barcode e ka tšewa bjalo ka taba ye e kgethegilego ya EAN-13 barcode, ke gore, dinomoro tša mathomo ke EAN-13 barcode e behiloe ho 0.

EAN-13 barcode e hlamilwe ke International Article Numbering Center gomme e šomišwa ka gohle Bolelele bja khoutu ke dinomoro tše 13, gomme dinomoro tše pedi tša mathomo di laetša khoutu ya naga goba ya selete.

UPC-A barcode e tšweletšwa ke Komiti ya Khoutu ya Yunifomo ya United States gomme e šomišwa kudu kua United States le Canada Bolelele bja khoutu ke dinomoro tše 12, gomme dinomoro tša mathomo di bontšha khoutu ya tshepedišo ya dipalo.

EAN-13 barcode le UPC-A barcode di na le sebopego se se swanago le mokgwa wa netefatšo, le ponagalo ye e swanago.

EAN-13 barcode ke superset ya UPC-A barcode le e lumellana le UPC-A barcode.

Ge e ba ke na le khoutu ya UPC, na ke sa swanetše go dira kgopelo ya EAN?

Ga go nyakege ka bobedi UPC le EAN di ka hlaola dithoto Le ge e le gore ya pele e thomile United States, ke karolo ya tshepedišo ya lefase ka bophara ya GS1, ka fao ge o ngwadiša UPC ka fase ga mokgatlo wa GS1, e ka šomišwa lefaseng ka bophara.

UPC-A di-barcode ka fetolelwa go EAN-13 barcodes ka prepending 0. Ka mohlala, EAN-13 barcode tshwanelanang bakeng sa UPC-A barcode (012345678905) ke (0012345678905). Dikhoutu tša dibara tša UPC-A.

Mabapi le khoutu ya dibara ya UPC-A

UPC-A ke leswao la barcode leo le šomišwago go latela dilo mabenkeleng gomme le šomišwa fela kua United States le Canada Le na le dinomoro tše 12 gomme selo se sengwe le se sengwe se na le khoutu ya moswananoši.

E hlamilwe ke Lekgotla la Khoutu ya Yunifomo ka United States ka 1973, e hlamilwe mmogo le IBM, gomme e šomišitšwe go tloga ka 1974. Ke tshepedišo ya mathomo ya dibarakhoutu yeo e šomišwago go rarolla ditšweletšwa ka mabenkeleng a magolo barcode ya UPC-A e skena khaonthareng ya go reka lebenkeleng le legolo la Troys Marsh.

Lebaka leo ka lona barcode ya UPC-A e šomišwago mabenkeleng a magolo ke gore e kgona go hlaola tshedimošo ya setšweletšwa ka pela, ka nepagalo le gabonolo, go swana le theko, lenaneo la dithoto, bophagamo bja thekišo, bjalobjalo.

UPC-A barcode e na le dinomoro tše 12, tšeo dinomoro tše 6 tša mathomo di emelago khoutu ya motšweletši, dinomoro tše 5 tša mafelelo di emela khoutu ya setšweletšwa, gomme dinomoro tša mafelelo ke dinomoro tša go hlahloba Ka tsela ye, re fela need to scan the barcode at the supermarket checkout counter , o ka hwetša ka pela theko ya setšweletšwa le tshedimošo ya lenaneo la dithoto, e lego seo se kaonefatšago kudu bokgoni bja mošomo bja barekiši ba lebenkeleng le legolo.

UPC-A barcode e šomišwa kudu mebarakeng ya United States le Canada, mola dinaga tše dingwe le dilete di šomiša dibarcode tša EAN-13 Phapano magareng ga tšona ke gore barcode ya EAN-13 e na le khoutu e tee gape ya naga.

Mabapi le Khoutu-128 barcode

Code-128 barcode e hlamilwe ke COMPUTER IDENTICS ka 1981. Ke barcode ya botelele bjo bo fetogago, yeo e tšwelago pele ya dialefabete le dinomoro.

Code-128 barcode e na le lefelo leo le se nago selo, leswao la go thoma, lefelo la datha, semelo sa go hlahloba le terminator E na le dihlopha tše tharo tše nnyane, e lego A, B le C, tšeo di ka emelago disete tša ditlhaka tše di fapanego. E ka šomišwa gape go fihlelela go ngwala khoutu ya maemo a mantši ka kgetho ya ditlhaka tša go thoma, ditlhaka tša sete ya khoutu, le ditlhaka tša phetošo.

E ka khoutu ditlhaka ka moka tše 128 tša khoutu ya ASCII, go akaretšwa dinomoro, ditlhaka, maswao le ditlhaka tša taolo, ka fao e ka emela ditlhaka ka moka godimo ga khiiboto ya khomphutha.

E ka fihlelela boemedi bja datha bja go ba le segokanyipalo se se phagamego le ye e šomago gabotse ka go ngwala khoutu ya maemo a mantši, gomme e ka šomišwa go hlaola ka go itiriša tshepedišong efe goba efe ya taolo.

E sepelelana le tshepedišo ya EAN/UCC gomme e šomišwa go emela tshedimošo ya yuniti ya polokelo le dinamelwa goba yuniti ya dithulaganyo ya setšweletšwa Tabeng ye, e bitšwa GS1-128.

Code-128 barcode standard e hlamilwe ke Computer Identics Corporation (USA) ka 1981. E ka emela ditlhaka ka moka tše 128 tša khoutu ya ASCII gomme e loketše tirišo ye e loketšego dikhomphutha Maikemišetšo a go hlama tekanyetšo ye ke go Kaonafatša barcode bokgoni bja go ngwala khoutu le go botega.

Code128 ke barcode ya segokanyipalo se segolo yeo e šomišago diphetolelo tše tharo tša disete tša ditlhaka (A, B, C) le kgetho ya ditlhaka tša go thoma, ditlhaka tša sete ya khoutu, le ditlhaka tša phetošo, go ya ka Mohuta wa datha le botelele bjo bo fapanego, kgetha mokgwa wa maleba kudu wa go ngwala khoutu.Se se ka fokotša botelele bja khoutu ya go ngwala le go kaonafatša bokgoni bja go ngwala khoutu Go tlaleletša, Code128 e šomiša gape ditlhaka tša go hlahloba le di-terminator, tšeo di ka oketšago go botega ga khoutu ya di-barcoutu le go thibela go bala gampe goba go foša.

Code-128 barcode e šomišwa kudu ka taolo ya ka gare ya dikgwebo, ditshepedišo tša tšweletšo, le ditshepedišo tša taolo ya dithulaganyo E na le maemo a mantši a tirišo, kudukudu ka diintastering tša go swana le dinamelwa, dithulaganyo, diaparo, dijo, dihlare, le tša kalafo setlabela.

Mabapi le QR-Code

QR-Code e hlamilwe ka 1994 ke sehlopha seo se eteletšwego pele ke Masahiro Harada sa khamphani ya Japane ya Denso Wave, yeo e theilwego godimo ga barcode yeo mathomong e dirišitšwego go swaya dikarolo tša dikoloi Ke barcode ya matrix ya mahlakore a mabedi yeo e ka dirišwago gantši .

QR-Code e na le mehola ye e latelago ge e bapetšwa le barcode ya tlhakore e tee:

QR-Code e ka boloka tshedimošo ye ntši ka gobane e šomiša matrix ya sekwere sa mahlakore a mabedi go e na le mela ya tlhakore e tee gantši e ka boloka fela ditlhaka tše mmalwa, mola QR-Code e ka Boloka ditlhaka tše dikete tše mmalwa .

QR-Code e ka emela mehuta ye mentši ya datha, go swana le dinomoro, ditlhaka, binary, ditlhaka tša Setšhaena, bj.bj.. Di-barcode tša tlhakore e tee gantši di ka emela fela dinomoro goba ditlhaka.

QR-Code e ka skena le go lemogwa ka lebelo ka gobane e na le maswao a mane a go beakanya gomme e ka skena go tšwa khutlong efe goba efe ya tlhakore e tee gantši e swanetše go skena go tšwa ka lehlakoreng le itšego.

QR-Code e ka kgona go lwantšha tshenyo le tšhitišo gakaone ka gobane e na le mošomo wa phošollo ya diphošo wo o ka bušetšago ya data yeo e lahlegilego ka bontši goba yeo e sa bonagalego gabotse gantši ga e na mošomo o bjalo.

Phapano magareng ga di-barcode tša 2D le di-barcode tša 1D kudu-kudu e letše mokgweng wa go ngwala khoutu le bokgoni bja tshedimošo bja di-barcode tša 2D di šomiša matrix ya sekwere sa mahlakore a mabedi, yeo e ka bolokago tshedimošo ye ntši le go emela mehuta ya di-barcode ya tlhakore e tee mela ya tlhakore e tee e ka boloka fela tshedimošo ye nnyane gomme e ka emela fela dinomoro goba ditlhaka Go na le diphapano tše dingwe magareng ga di-barcode tša mahlakore a mabedi le di-barcode tša tlhakore e tee, go swana le lebelo la go skena, bokgoni bja go phošolla diphošo, go sepelelana, bjalobjalo.

QR-Code ga se yona feela 2D barcode, 2D barcodes ka arolwa ka dihlopha tse peli: matrix le stacked 2D barcode mefuta e: Data Matrix, MaxiCode, Aztec, QR-Code , PDF417, Vericode, Ultracode, Code 49, Code 16K, bjalobjalo, di na le dikgopelo tše di fapanego mafapheng a fapanego.

Khoutu ya baara ya mahlakore a mabedi yeo e hlamilwego motheong wa khoutu ya baara ya mahlakore a tee e na le mehola yeo khoutu ya baara ya mahlakore a tee e ka se kgonego go e bapetša Bjalo ka faele ya datha ye e rwalago, le ge e sa le maseeng a yona. e mmarakeng wo o kaonefalago ka mehla Ka ge e tutuetšwa ke tša boiphedišo le thekinolotši ya tshedimošo yeo e golago ka lebelo, gotee le dimelo tša moswananoši tša di-barcode tša 2D, nyakego ya thekinolotši e mpsha ya di-barcode tša 2D dinageng tše di fapa-fapanego e oketšega letšatši le letšatši.

 
 
 
 

Tokelo ya ngwalollo(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

Thekgo ya Sethekniki

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014