दर्पणस्थलम्    सॉफ्टवेयर    संपर्क    डाउनलोड    अनलाईन क्रीणातु    प्रश्न प्रश्न    बारकोड ज्ञान

Free Online Bulk Barcode Generator - Output to Png Image Files - Print Barcodes to A4 or Label Paper

निःशुल्क ऑनलाइन बैच बारकोड जनरेटर

बारकोड मान:   Barcode Data / Number

भवन्तः १ तः १०० पङ्क्तयः प्रविष्टुं शक्नुवन्ति

एक्सेलतः अत्र प्रतिलिपि कर्तुं शक्यते

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

बारकोड प्रकार:   Barcode Type

    के के बारकोड् प्रकाराः सन्ति?

बारकोड आकार:   Barcode Size

 /   चौड़ाई / ऊर्ध्वता   

बारकोडस्य अधः पाठः:   Show Text Under Barcode

आम्   न   

बारकोड चौड़ाई विस्तार:   Stretch Barcode Width

आम्   न   

फ़ॉन्ट/फॉन्ट आकार:   Font Name / Size

 / 

निर्गम सेटिंग्स्:   Output to Images / Printing Setup

बारकोडप्रतिबिम्बं जनयतु  A4 कागदं प्रति मुद्रयतु  लेबलपत्रं प्रति मुद्रयतु  

वाम मार्जिन      शीर्ष मार्जिन   Left / Top Margin

प्रत्यक्ष मुद्रणविकल्पः

1 तः 16 पर्यन्तं पङ्क्तयः प्रविश्य A4 कागदपत्रे 2*8 बारकोड् मुद्रयन्तु.

रोल् लेबलपत्रे बारकोड् मुद्रयितुं १ तः १०० पङ्क्तयः प्रविशन्तु.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Submit To Generate Barcodes

यदि मुद्रणविकल्पः चयनितः अस्ति:

एतत् बटनं नुदन्तु, कार्यक्रमः मुद्रणपृष्ठं उद्घाटयिष्यति, ततः मुद्रणं आरभ्य ब्राउजर् इत्यस्य मुद्रणमेनू नुदन्तु.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software – Offline use, More powerful

अनुशंसितम्: मुक्तबारकोड् सॉफ्टवेयरस्य डेस्कटॉपसंस्करणम्

अफलाइन उपयोगः, अधिकशक्तिशालिनः कार्याणि

https://Free-barcode.com

अस्य बारकोड् सॉफ्टवेयरस्य त्रयः संस्करणाः सन्ति

मानक संस्करण:           निःशुल्क डाउनलोड

1. Excel आँकडानां उपयोगेन सरलं बारकोड् लेबलं बैच मुद्रयन्तु.

2. साधारणलेजर अथवा इन्क्जेट् मुद्रकेषु, अथवा व्यावसायिकबारकोड् लेबलमुद्रकेषु मुद्रयितुं शक्नोति.

3. लेबल् डिजाइनस्य आवश्यकता नास्ति, केवलं सरलसेटिंग्स्, भवान् प्रत्यक्षतया बारकोड् लेबल् मुद्रयितुं शक्नोति.

व्यावसायिक संस्करण:           निःशुल्क डाउनलोड

1. मानकसंस्करणस्य सदृशं अधिकजटिललेबल् मुद्रयितुं शक्यते.

2. प्रायः सर्वेषां बारकोड् प्रकाराणां (1D2D) समर्थनं करोति.

3. एतत् DOS आदेशपङ्क्तौ चालयितुं शक्यते, अपि च अन्यैः कार्यक्रमैः सह बारकोड् लेबल् मुद्रयितुं अपि उपयोक्तुं शक्यते.

लेबल डिजाइन संस्करणम्:           निःशुल्क डाउनलोड

1. जटिलबारकोड् लेबलानां डिजाइनं बैचप्रिण्ट् च कर्तुं प्रयुक्तम्

2. प्रत्येकं लेबले बहुविधाः बारकोड्, पाठस्य बहुसमूहाः, प्रतिमानाः, रेखाः च भवितुं शक्नुवन्ति

3. भवतः कार्यभारं न्यूनीकर्तुं विविधकुशलरीत्या बारकोड्-दत्तांशं प्रपत्रेषु प्रविशतु.

सारांश:

1. अस्य सॉफ्टवेयरस्य स्थायी मुक्तसंस्करणं पूर्णसंस्करणं च अस्ति.

2. मुक्तसंस्करणं अधिकांशप्रयोक्तृणां आवश्यकतां पूरयितुं शक्नोति.

3. भवान् मुक्तसंस्करणे पूर्णसंस्करणस्य कार्यक्षमतां परीक्षितुं शक्नोति.

4. वयं भवन्तं प्रथमं निःशुल्कसंस्करणं डाउनलोड् कर्तुं अनुशंसयामः.

बारकोड् सॉफ्टवेयरस्य निःशुल्कं संस्करणं डाउनलोड् कुर्वन्तु

अस्य बारकोड् सॉफ्टवेयरस्य उपयोगः कथं करणीयः इति विषये विस्तृताः पदानि

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

बारकोड् प्रौद्योगिकी तस्य विकासस्य इतिहासः च     

अधिक बारकोड ज्ञान

किमर्थं बारकोड् अनेकाः प्रकाराः सन्ति?

बारकोड् इत्यस्य अनेकाः प्रकाराः सन्ति यतः तेषां भिन्नाः उपयोगः लक्षणाः च सन्ति .

उदाहरणार्थं UPC (Universal Product Code) एकः बारकोड् अस्ति यस्य उपयोगः खुदरा-उत्पादानाम् लेबलं कर्तुं भवति तथा च प्रायः प्रत्येकं विक्रीत-वस्तौ तथा संयुक्तराज्ये किराणां भण्डारेषु प्राप्यते.

CODE 39 एकः बारकोड् अस्ति यः संख्याः, अक्षराणि, केचन विशेषवर्णाः च एन्कोड् कर्तुं शक्नोति.

ITF (Interleaved Two-Five Code) इति बारकोड् अस्ति यः केवलं समसङ्ख्यायाः अङ्कानां संकेतनं कर्तुं शक्नोति .

NW-7 (CODABAR इति अपि ज्ञायते) एकः बारकोड् अस्ति यः सङ्ख्याः चत्वारि प्रारम्भ/अन्तवर्णानि च एन्कोड् कर्तुं शक्नोति .

Code-128 एकः बारकोड् अस्ति यः सर्वान् 128 ASCII वर्णानाम् एन्कोड् कर्तुं शक्नोति.

EAN-13 बारकोडस्य विषये

EAN-13 इति यूरोपीय-आलेख-सङ्ख्यायाः संक्षिप्तनाम, सुपरमार्केट्-आदिषु खुदरा-उद्योगेषु प्रयुक्तः बारकोड्-प्रोटोकॉलः मानकश्च .

EAN-13 संयुक्तराज्यसंस्थायाः स्थापिते UPC-A मानकस्य आधारेण स्थापितं भवति EAN-13 बारकोड् इत्यस्य आवश्यकतानां पूर्तये UPC-A बारकोड् इत्यस्मात् एकः अधिकः देश/क्षेत्रसङ्केतः भवति of international applications since 1974. It सुपरमार्केट्-मध्ये उत्पादनिपटानार्थं प्रयुक्ता प्रारम्भिकः बारकोड्-प्रणाली आसीत् .

EAN-13 इत्यत्र उपसर्गसङ्केतः, निर्मातापरिचयसङ्केतः, उत्पादवस्तुसङ्केतः, जाँचसङ्केतः च सन्ति, कुलम् १३ अङ्काः अस्य एन्कोडिंग् विशिष्टतायाः सिद्धान्तस्य अनुसरणं करोति तथा च विश्वव्यापीरूपेण पुनरावृत्तिः न भवति इति सुनिश्चितं कर्तुं शक्नोति

EAN International, EAN इति उच्यते, १९७७ तमे वर्षे स्थापितं गैर-लाभकारी अन्तर्राष्ट्रीयसङ्गठनं अस्ति, यस्य मुख्यालयः बेल्जियमदेशस्य ब्रसेल्सनगरे अस्ति अस्य उद्देश्यं वैश्विकरूपेण एकीकृतवस्तूनाम् बारकोडिंग् इत्यस्य निर्माणं सुधारणं च अस्ति बारकोड् प्रणाली मूल्यवर्धितसेवाः प्रदाति उद्यम-आपूर्ति-शृङ्खला-प्रबन्धनस्य अनुकूलनार्थं अस्य सदस्य-सङ्गठनानि विश्वे एव स्थितानि सन्ति .

EAN-13 बारकोड् मुख्यतया सुपरमार्केट् इत्यादिषु खुदरा-उद्योगेषु उपयुज्यन्ते .

EAN-13 बारकोड् तथा UPC-A बारकोड् मध्ये किं अन्तरम् अस्ति?

EAN-13 बारकोड् इत्यस्य UPC-A बारकोड् इत्यस्मात् एकः अधिकः देशः/क्षेत्रसङ्केतः अस्ति वस्तुतः UPC-A बारकोड् इत्यस्य EAN-13 बारकोड् इत्यस्य विशेषः प्रकरणः इति गणयितुं शक्यते, अर्थात् प्रथमः अङ्कः अस्ति EAN-13 बारकोड् 0 इति सेट् कृतम् .

EAN-13 बारकोड् अन्तर्राष्ट्रीयलेखसङ्ख्याकेन्द्रेण विकसितः अस्ति तथा च सार्वत्रिकरूपेण उपयुज्यते कोडदीर्घता १३ अङ्काः सन्ति, प्रथमद्वयं अङ्कं देशस्य अथवा क्षेत्रसङ्केतं सूचयति .

UPC-A बारकोड् संयुक्तराज्यसंस्थायाः एकरूपसंहितासमित्या निर्मितः भवति तथा च मुख्यतया संयुक्तराज्यसंस्थायां कनाडादेशे च उपयुज्यते कोडदीर्घता १२ अङ्काः सन्ति, प्रथमाङ्कः संख्यात्मकप्रणालीसङ्केतं सूचयति

EAN-13 बारकोड् तथा UPC-A बारकोड् इत्येतयोः संरचना सत्यापनविधिः च समाना अस्ति, तथा च समानरूपं भवति .

EAN-13 बारकोड् UPC-A बारकोड् इत्यस्य सुपरसेट् अस्ति तथा च UPC-A बारकोड् इत्यनेन सह सङ्गतः अस्ति .

यदि मम UPC कोडः अस्ति तर्हि अद्यापि मया EAN कृते आवेदनस्य आवश्यकता अस्ति वा?

आवश्यकता नास्ति।UPC तथा EAN इत्येतयोः द्वयोः अपि मालस्य पहिचानः कर्तुं शक्यते यद्यपि पूर्वस्य उत्पत्तिः संयुक्तराज्यसंस्थायां अभवत्, अतः यदि भवान् GS1 संस्थायाः अन्तर्गतं UPC पञ्जीकरणं करोति तर्हि तस्य उपयोगः वैश्विकरूपेण कर्तुं शक्यते .

UPC-A बारकोड् 0 पूर्वनिर्धारितरूपेण EAN-13 बारकोड् मध्ये परिवर्तयितुं शक्यते उदाहरणार्थं, UPC-A बारकोड् (012345678905) कृते तत्सम्बद्धः EAN-13 बारकोड् (0012345678905) अस्ति यूपीसी-ए बारकोड.

UPC-A बारकोडस्य विषये

UPC-A इति बारकोड् चिह्नं भण्डारेषु वस्तूनि निरीक्षितुं प्रयुक्तं भवति तथा च केवलं संयुक्तराज्यसंस्थायां कनाडादेशे च अस्य उपयोगः भवति अस्य १२ अङ्काः सन्ति तथा च प्रत्येकस्य द्रव्यस्य एकः अद्वितीयः कोडः भवति .

एतत् १९७३ तमे वर्षे संयुक्तराज्ये एकरूपसंहितापरिषद्द्वारा निर्मितम्, IBM इत्यनेन सह संयुक्तरूपेण विकसितम्, १९७४ तमे वर्षात् च अस्य उपयोगः भवति ।सुपरमार्केट्-मध्ये उत्पादनिपटानार्थं प्रयुक्ता प्रारम्भिकः बारकोड्-प्रणाली अस्ति ट्रॉयस् मार्श-सुपरमार्केट्-मध्ये चेकआउट्-काउण्टरे UPC-A-बारकोड्-स्कैन्-कृतः भवति .

सुपरमार्केट्-मध्ये UPC-A बारकोड्-प्रयोगस्य कारणं अस्ति यत् एतत् शीघ्रं, सटीकतया, सुविधानुसारं च उत्पाद-सूचनाः, यथा मूल्यं, इन्वेण्ट्री, विक्रय-मात्रा इत्यादीनि चिन्वितुं शक्नोति

UPC-एकः बारकोड् 12 अङ्कैः युक्तः भवति, येषु प्रथमाः 6 अङ्काः निर्मातासङ्केतं प्रतिनिधियन्ति, अन्तिमाः 5 अङ्काः उत्पादसङ्केतं प्रतिनिधियन्ति, अन्तिमः अङ्कः च चेक-अङ्कः भवति need to scan the barcode at the supermarket checkout counter , भवान् शीघ्रमेव उत्पादमूल्यं इन्वेण्ट्रीसूचना च प्राप्तुं शक्नोति, सुपरमार्केटविक्रेतृणां कार्यदक्षतायां बहुधा सुधारं करोति.

UPC-A बारकोड् मुख्यतया संयुक्तराज्यसंस्थायाः कनाडादेशस्य च विपण्येषु उपयुज्यते, अन्येषु देशेषु क्षेत्रेषु च EAN-13 बारकोड् इत्यस्य उपयोगः भवति .

कोड-128 बारकोडस्य विषये

कोड-१२८ बारकोड् १९८१ तमे वर्षे COMPUTER IDENTICS इत्यनेन विकसितः ।इदं चर-दीर्घतायाः, निरन्तर-अल्फान्यूमेरिक-बारकोड् अस्ति .

कोड-128 बारकोड् रिक्तक्षेत्रं, आरम्भचिह्नं, आँकडाक्षेत्रं, चेकवर्णं, समाप्तकं च भवति अस्य त्रयः उपसमूहाः सन्ति, यथा A, B तथा C, ये भिन्नवर्णसमूहान् प्रतिनिधितुं शक्नुवन्ति । प्रारम्भिकवर्णानां, कोडसमूहवर्णानां, रूपान्तरणवर्णानां च चयनद्वारा बहुस्तरीयसङ्केतनीकरणं प्राप्तुं अपि अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते .

इदं सङ्ख्याः, अक्षराणि, चिह्नानि, नियन्त्रणवर्णानि च समाविष्टानि सर्वाणि १२८ ASCII कोडवर्णानि एन्कोड् कर्तुं शक्नोति, अतः सङ्गणकस्य कीबोर्ड् मध्ये सर्वान् वर्णानाम् प्रतिनिधित्वं कर्तुं शक्नोति .

बहुस्तरीयसङ्केतनद्वारा उच्चघनत्वं कुशलं च आँकडाप्रतिनिधित्वं प्राप्तुं शक्नोति, तथा च कस्मिन् अपि प्रबन्धनप्रणाल्यां स्वचालितपरिचयार्थं उपयोक्तुं शक्यते .

इदं EAN/UCC प्रणाल्या सह संगतम् अस्ति तथा च मालस्य भण्डारण-परिवहन-एककस्य अथवा रसद-एककस्य सूचनां प्रतिनिधितुं उपयुज्यते .

Code-128 bar code standard इत्यस्य विकासः Computer Identtics Corporation (USA) इत्यनेन 1981 तमे वर्षे कृतः ।इदं सर्वेषां 128 ASCII कोडवर्णानां प्रतिनिधित्वं कर्तुं शक्नोति तथा च सङ्गणकेषु सुविधाजनकप्रयोगाय उपयुक्तः अस्ति बारकोड् एन्कोडिंग् दक्षता विश्वसनीयता च.

Code128 एकः उच्चघनत्वयुक्तः बारकोड् अस्ति यः वर्णसमूहानां (A, B, C) त्रीणि संस्करणाः उपयुज्यते तथा च भिन्नदत्तांशस्य अनुसारं प्रारम्भवर्णानां, कोडसमूहवर्णानां, रूपान्तरणवर्णानां च चयनं करोति प्रकारः लम्बता च, अत्यन्तं उपयुक्तं एन्कोडिंग् पद्धतिं चिनोतु एतेन बारकोड् इत्यस्य दीर्घतां न्यूनीकर्तुं शक्यते तथा च एन्कोडिंग् दक्षतां सुदृढं कर्तुं शक्यते तदतिरिक्तं Code128 इत्यत्र चेक-अक्षराणां टर्मिनेशनानां च उपयोगः भवति, येन बारकोड् इत्यस्य विश्वसनीयतां वर्धयितुं शक्यते तथा च दुर्पठनं वा गम्यमानं पठनं वा निवारयितुं शक्यते

कोड-128 बारकोड् उद्यमानाम् आन्तरिकप्रबन्धने, उत्पादनप्रक्रियासु, रसदनियन्त्रणप्रणालीषु च व्यापकरूपेण उपयुज्यते, मुख्यतया परिवहन, रसद, वस्त्र, खाद्य, औषध, चिकित्सा इत्यादिषु उद्योगेषु अनेके अनुप्रयोगपरिदृश्याः सन्ति उपकरणम्‌.

Qur-कोडस्य विषये

QR-Code इत्यस्य आविष्कारः १९९४ तमे वर्षे जापानीकम्पनी Denso Wave इत्यस्य Masahiro Harada इत्यनेन नेतृत्वे कृतः, यः मूलतः वाहनस्य भागानां चिह्नार्थं प्रयुक्तस्य बारकोड् इत्यस्य आधारेण कृतः अस्ति .

QR-कोडस्य एकविमीयबारकोड् इत्यस्य तुलने निम्नलिखितलाभाः सन्ति:

QR-Code अधिकानि सूचनानि संग्रहीतुं शक्नोति यतोहि एक-आयामी-रेखायाः स्थाने द्वि-आयामी वर्ग-मात्रिकायाः ​​उपयोगं करोति एक-आयामी-बारकोड् सामान्यतया केवलं दर्जनशः वर्णानाम् संग्रहणं कर्तुं शक्नोति, यदा तु QR-Code कतिपयानि सहस्राणि वर्णाः संग्रहीतुं शक्नोति .

QR-Code अधिकदत्तांशप्रकारस्य प्रतिनिधित्वं कर्तुं शक्नोति, यथा संख्याः, अक्षराणि, द्विचक्रिकाः, चीनीवर्णाः इत्यादयः एक-आयामी बारकोड् सामान्यतया केवलं संख्यां वा अक्षरं वा प्रतिनिधितुं शक्नोति.

QR-Code शीघ्रं स्कैन् कृत्वा ज्ञातुं शक्यते यतोहि अस्मिन् चत्वारि स्थितिचिह्नानि सन्ति तथा च एक-आयामी बारकोड् सामान्यतया विशिष्टदिशातः स्कैन् कर्तुं शक्यते .

QR-Code क्षतिं हस्तक्षेपं च अधिकं प्रतिरोधी भवति यतोहि अस्य त्रुटिशुद्धिक्षमता अस्ति या आंशिकरूपेण नष्टं वा धुन्धलं वा आँकडान् पुनः प्राप्तुं शक्नोति.

2D बारकोड्स् तथा 1D बारकोड् इत्येतयोः मध्ये अन्तरं मुख्यतया एन्कोडिंग् पद्धत्या सूचनाक्षमतायां च भवति एक-आयामी रेखाः केवलं अल्पमात्रायां सूचनां संग्रहीतुं शक्नुवन्ति तथा च केवलं संख्यानां वा अक्षराणां प्रतिनिधित्वं कर्तुं शक्नुवन्ति द्वि-आयामी-बारकोड्-एक-आयामी-बारकोड्-योः मध्ये अन्ये भेदाः सन्ति, यथा स्कैनिङ्ग-वेगः, त्रुटि-शुद्धि-क्षमता, संगतता इत्यादयः

QR-Code एकमात्रं 2D बारकोड् नास्ति सिद्धान्तानुसारं 2D बारकोड् इति द्वयोः वर्गयोः विभक्तुं शक्यते: मैट्रिक्स तथा स्टैक्ड् सामान्याः 2D बारकोड् प्रकाराः सन्ति: Data Matrix, MaxiCode, Aztec, QR-Code , PDF417, Vericode, Ultracode, Code 49, Code 16K इत्यादयः, तेषां भिन्नक्षेत्रेषु भिन्नाः अनुप्रयोगाः सन्ति .

एक-आयामी बारकोड् इत्यस्य आधारेण विकसितस्य द्वि-आयामी-बारकोड् इत्यस्य लाभाः सन्ति येषां तुलनां एक-आयामी बारकोड् इत्यनेन सह पोर्टेबल-दत्तांशसञ्चिकारूपेण, यद्यपि सा अद्यापि प्रारम्भिके एव अस्ति the ever-improving market.

 
 
 
 

प्रतिलिपि अधिकार(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

तकनीकी समर्थन

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014