މިރޯ ސައިޓް    ސޮފްޓްވެއ އެވެ.    ގުޅުން    ޑައުންލޯޑް    އޮންލައިންކޮށް ގަންނަން    FAQ    ބާކޯޑް ނޮލެޖް

Free Online Bulk Barcode Generator - Output to Png Image Files - Print Barcodes to A4 or Label Paper

ހިލޭ އޮންލައިން ބެޗް ބާކޯޑް ޖަނަރޭޓަރ

ބާކޯޑް ވެލިއު:   Barcode Data / Number

1 ލައިން އިން 100 ލައިން އެންޓަރ ކުރެވޭނެ

އެކްސެލް އިން މިތަނަށް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ

Up to 100 rows

You can copy data from Excel

ބާކޯޑް ވައްތަރު:   Barcode Type

    އެއީ ކޮން ބާކޯޑް ވައްތަރުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟

ބާކޯޑް ސައިޒް:   Barcode Size

 /   ފުޅާމިން / އުސްމިން.   

ބާކޯޑްގެ ތިރީގައިވާ ޓެކްސްޓް:   Show Text Under Barcode

އާނ   ނޫން   

ބާކޯޑް ފުޅާމިން އިތުރުކުރުން:   Stretch Barcode Width

އާނ   ނޫން   

ފޮންޓް/ފޮންޓް ސައިޒް:   Font Name / Size

 / 

އައުޓްޕުޓް ސެޓިންގސް:   Output to Images / Printing Setup

ބާކޯޑް އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން  އޭ4 ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކުރުން  ލޭބަލް ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކުރުން  

ކަނާތު މާރޖިން      މަތީ މާރޖިން   Left / Top Margin

ޑައިރެކްޓް ޕްރިންޓިންގ އޮޕްޝަން

1 އިން 16 އަށް ލައިން ޖަހައި އޭ4 ކަރުދާހުގައި 2*8 ބާކޯޑް ޕްރިންޓް ކުރާށެވެ.

ރޯލް ލޭބަލް ޕޭޕަރުގައި ބާކޯޑް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް 1 އިން 100 ލައިން އަށް ލިޔެލާށެވެ.

For directly

printing

Enter 1-16 rows data to print 2X8=16 barcodes to A4 paper.

Enter 1-100 rows data to print to label Paper.

   Submit To Generate Barcodes

ޕްރިންޓިންގ އޮޕްޝަން ހޮވާފައިވާނަމަ:

މި ބަޓަންއަށް ފިތާލުމުން، ޕްރޮގްރާމް އިން ޕްރިންޓް ޕޭޖެއް ހުޅުވޭނެ، ދެން ބްރައުޒާގެ ޕްރިންޓް މެނޫއަށް ކްލިކްކޮށް ޕްރިންޓް ކުރަން ފަށާނެއެވެ.

 

Recommended by CNET: Desktop version of free barcode software – Offline use, More powerful

ރަނގަޅު: ހިލޭ ބާކޯޑް ސޮފްޓްވެއާގެ ޑެސްކްޓޮޕް ވަރޝަން

އޮފްލައިން ބޭނުންކުރުން، އިތުރު ބާރުގަދަ ފަންކްޝަންތައް

https://Free-barcode.com

މި ބާކޯޑް ސޮފްޓްވެއާގެ ތިން ވަރޝަން ހުރެއެވެ

ސްޓޭންޑަރޑް ވަރޝަން:           ހިލޭ ޑައުންލޯޑް

1. އެކްސެލް ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން ސާދާ ބާކޯޑް ލޭބަލްތައް ބެޗް ޕްރިންޓްކުރުން.

2. އާދައިގެ ލޭޒަރ ނުވަތަ އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރުތަކަށް، ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ބާކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓަރުތަކަށް ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

3. ލޭބަލް ޑިޒައިން ކުރަން ނުޖެހޭ، ހަމައެކަނި ސާދާ ސެޓިންގްސް، ސީދާ ބާކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ވަރޝަން:           ހިލޭ ޑައުންލޯޑް

1. ސްޓޭންޑަރޑް ވާޝަން އާއި އެއްގޮތަށް، މިއަށްވުރެ ކޮމްޕްލެކްސް ލޭބަލްތައް ޕްރިންޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

2. ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާކޯޑް ވައްތަރަކަށް (1D2D) ސަޕޯޓްކުރެއެވެ.

3. މިއީ ޑޮސް ކޮމާންޑް ލައިން މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭނެ އެއްޗެއް، އަދި ބާކޯޑް ލޭބަލް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް އެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކާއެކު ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

ލޭބަލް ޑިޒައިން ވަރޝަން:           ހިލޭ ޑައުންލޯޑް

1. ކޮމްޕްލެކްސް ބާކޯޑް ލޭބަލްތައް ޑިޒައިންކޮށް ބެޗް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ

2. ކޮންމެ ލޭބަލެއްގައި ވެސް ގިނަ ބާކޯޑްތަކާއި، ޓެކްސްޓްގެ އެތައް ސެޓެއް، ޕެޓަރންސް އަދި ލައިންތައް ހިމެނިދާނެއެވެ

3. ތިމާގެ ވޯކްލޯޑް އެންމެ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަރުގަދަ ގޮތްގޮތަށް ފޯމްތަކަށް ބާކޯޑް ޑޭޓާ އެންޓަރކުރުން.

ޚުލާސާ:

1. މި ސޮފްޓްވެއާގައި ދާއިމީ ހިލޭ ވަރޝަނަކާއި ފުލް ވަރޝަނެއް ހުރެއެވެ.

2. ހިލޭ ވަރޝަނުން ގިނަ ޔޫޒަރުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭނެއެވެ.

3. ހިލޭ ވަރޝަންގައި ފުރިހަމަ ވަރޝަންގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

4. ފުރަތަމަ ހިލޭ ވަރޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ.

ބާކޯޑް ސޮފްޓްވެއާގެ ހިލޭ ވަރޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުން

މި ބާކޯޑް ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ފިޔަވަޅުތައް

https://free-barcode.com/HowtoMakeBarcode.asp

 
 

ބާކޯޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އޭގެ ތަރައްޤީގެ ތާރީޚު     

އިތުރު ބާކޯޑް ނޮލެޖް

ބާކޯޑްތަކުގެ ތާރީޚީ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ؟

1966 ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފުޑް ޗޭންސް (އެންއޭއެފްސީ) އިން ޕްރޮޑަކްޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސްޓޭންޑަޑްގެ ގޮތުގައި ބާ ކޯޑްތައް ތައާރަފްކުރިއެވެ.

1970 ވަނަ އަހަރު އައިބީއެމް އިން ޔުނިވާސަލް ޕްރޮޑަކްޓް ކޯޑް (ޔޫޕީސީ) އުފެއްދިއިރު، މި ކޯޑް މިއަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.

1974 ވަނަ އަހަރު ޔޫޕީސީ ބާކޯޑް އެއް ހުރި ފުރަތަމަ އުފެއްދުން: އޮހައިއޯގެ ސުޕަމާކެޓެއްގައި ރިގްލީ ގަމް ޕެކެއް ސްކޭން ކުރިއެވެ.

1981 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަރޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) އިން ފުރަތަމަ އަލްފާނިއުމެރިކް ބާކޯޑް ސްޓޭންޑަރޑްގެ ގޮތުގައި ކޯޑް39 ފާސްކުރިއެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ ޑެންސޯ ވޭވް ކުންފުނިން އީޖާދުކުރީ އިތުރު މައުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ 2ޑީ ބާކޯޑެއް ކަމަށްވާ ކިއުއާރު-ކޯޑް އެވެ.

އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

އީއޭއެން-13 އަކީ ސުޕަމާކެޓްތަކާއި އެހެނިހެން ރީޓެއިލް ސިނާއަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބާކޯޑް ޕްރޮޓޮކޯލް އަދި ސްޓޭންޑަޑެއް ކަމަށްވާ ޔޫރަޕިއަން އާޓިކަލް ނަންބަރުގެ ކުރުކުރުން އެވެ.

އީއޭއެން-13 ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫޕީސީ-އޭ ސްޓޭންޑަރޑްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްގައި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑަށްވުރެ އެއް ޤައުމު/ސަރަހައްދު ކޯޑެވެ -ބާކޯޑަކީ ފިހާރަތަކުގައި މުދާ ޓްރެކްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާކޯޑް ނިޝާނެއް، ހަމައެކަނި އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ .ޕްރޮޑަކްޓް ސެޓްލްމަންޓަށް ބާކޯޑް ސިސްޓަމް.

އީއޭއެން-13 ގައި ހިމެނެނީ ޕްރިފިކްސް ކޯޑަކާއި، އުފެއްދުންތެރިޔާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކޯޑަކާއި، ޕްރޮޑަކްޓް އައިޓަމް ކޯޑަކާއި، ޖުމްލަ 13 ޑިޖިޓެއް ކަމަށާއި، އޭގެ އެންކޯޑިންގ އަކީ ޔުނިކްނެސްގެ އުސޫލަށް ތަބާވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

އީއޭއެން އިންޓަނޭޝަނަލް އަކީ 1977 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އަދި ބެލްޖިއަމްގެ ބްރަސެލްސްގައި މައި އޮފީސް ހުންނަ ނޮން ޕްރޮފިޓް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އޭގެ މެމްބަރު ޖަމިއްޔާތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރެއެވެ.

އީއޭއެން-13 ބާކޯޑް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ސުޕަމާކެޓްތަކާއި އެހެނިހެން ރީޓެއިލް ސިނާއަތްތަކުގަ އެވެ

އީއޭއެން-13 ބާކޯޑާއި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑްގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟

އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްގައި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑަށްވުރެ އެއް ޤައުމު/ސަރަހައްދު ކޯޑް އިތުރުވެފައި އޮންނަނީ ހަގީގަތުގައި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑް އަކީ އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިލެވޭނެއެވެ އީއޭއެން-13 ބާކޯޑް 0 އަށް ސެޓްކޮށްފި އެވެ.

EAN-13 ބާކޯޑަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އާޓިކަލް ނަމްބަރިންގ ސެންޓަރުން އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ކޯޑްގެ ދިގުމިނަކީ 13 އަދަދު ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ދެ އަދަދަކީ ޤައުމު ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ކޯޑެވެ.

UPC-A ބާކޯޑް އުފައްދާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޔުނީފޯމް ކޯޑް ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، މިއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ކޯޑްގެ ދިގުމިނަކީ 12 އަދަދު ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އަދަދުން ދައްކަނީ ނިއުމެރިކް ސިސްޓަމް ކޯޑެވެ.

EAN-13 ބާކޯޑާއި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑްގައި އެއް ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ވެރިފިކޭޝަން މެތޯޑެއް ހުންނައިރު، ފެންނަ ފެނުމުގައި ވެސް އެއްގޮތެވެ.

EAN-13 ބާކޯޑަކީ ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑްގެ ސުޕަރސެޓެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑާ އެއްގޮތްވާ ކޯޑެކެވެ.

އަހަރެންގެ އަތުގައި ޔޫޕީސީ ކޯޑެއް އޮތްނަމަ އަދިވެސް އީއޭއެން އަށް އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާނެއެވެ.ޔޫޕީސީ އާއި އީއޭއެން އަށް ވެސް މުދާ ދެނެގަނެވޭނެއެވެ .

UPC-A ބާކޯޑްތައް EAN-13 ބާކޯޑްތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 0 ގެ ކުރިން ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑްސް.

ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑާ ބެހޭގޮތުން

UPC-A އަކީ ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ ތަކެތި ޓްރެކް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާކޯޑް ނިޝާނެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ 12 އަދަދުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް ޚާއްޞަ ކޯޑެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޔުނިފޯމް ކޯޑް ކައުންސިލުން 1973 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި، އައިބީއެމް އާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި، 1974 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މި ސިސްޓަމަކީ ސުޕަމާކެޓްތަކުގައި ޕްރޮޑަކްޓް ސެޓްލްމަންޓަށް ބޭނުންކުރި އެންމެ ކުރީގެ ބާކޯޑް ސިސްޓަމެވެ ޓްރޮއިސް މާޝް ސުޕަމާކެޓެއްގެ ޗެކްއައުޓް ކައުންޓަރުގައި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑެއް ސްކޭން ކުރެ އެވެ.

ސުޕަމާކެޓްތަކުގައި ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑް ބޭނުންކުރާ ސަބަބަކީ، އަގު، އިންވެންޓްރީ، ވިއްކުމުގެ ވަލީ ފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު އަވަހަށް، ޞައްޙަކޮށް އަދި ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެތީއެވެ.

UPC-ބާކޯޑެއް އެކުލެވިގެންވަނީ 12 އަދަދުން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 6 އަދަދުން ދައްކުވައިދެނީ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ކޯޑް، އެންމެ ފަހު 5 އަދަދުން ދައްކުވައިދެނީ ޕްރޮޑަކްޓް ކޯޑް، އަދި އެންމެ ފަހު އަދަދަކީ ޗެކް ޑިޖިޓް މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންޏެވެ need to scan the barcode at the supermarket checkout counter , ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގާއި އިންވެންޓްރީގެ މައުލޫމާތު އަވަހަށް ހޯދައި، ސުޕަމާކެޓް ސޭލްސް ޕާސަނުންގެ މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ.

ޔޫޕީސީ-އޭ ބާކޯޑް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގެ މާކެޓްތަކުގައި ކަމަށާއި، އެހެން ޤައުމުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްތަކުގެ ތަފާތަކީ އީއޭއެން-13 ބާކޯޑްގައި އިތުރު އެއް ޤައުމީ ކޯޑް ހުރުމެވެ.

ކޯޑް-128 ބާކޯޑާ ބެހޭގޮތުން

ކޯޑް-128 ބާކޯޑަކީ 1981 ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕިއުޓަރ އައިޑެންޓިކްސް އިން އުފެއްދި ބާކޯޑެކެވެ.

ކޯޑް-128 ބާކޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ ހުސް ސަރަހައްދަކާއި، ސްޓާޓް މާކްއަކާއި، ޑޭޓާ އޭރިއާއަކާއި، ޗެކް އަކުރުއަކާއި، ޓާމިނޭޓަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ފެށޭ އަކުރުތަކާއި، ކޯޑް ސެޓް އަކުރުތަކާއި، ބަދަލު އަކުރުތައް ހޮވައިގެން މަލްޓި ލެވެލް އެންކޯޑިންގ ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއީ ނަންބަރުތަކާއި އަކުރުތަކާއި ނިޝާންތަކާއި ކޮންޓްރޯލް އަކުރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ 128 އޭއެސްސީއައި ކޯޑް އަކުރުތައް އެންކޯޑް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާތީ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ކީބޯޑުގައި ހުންނަ ހުރިހާ އަކުރުތައް ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.

މިއީ މަލްޓި ލެވެލް އެންކޯޑިންގ މެދުވެރިކޮށް ހައި ޑެންސިޓީ އަދި އެފިޝަންޓް ޑޭޓާ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން ހާސިލްކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއްގައިވެސް އޮޓޮމެޓިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އެއީ އީއޭއެން/ޔޫސީސީ ނިޒާމާ އެއްގޮތްވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ މުދަލުގެ ސްޓޯރޭޖް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ޔުނިޓް ނުވަތަ ލޮޖިސްޓިކްސް ޔުނިޓްގެ މައުލޫމާތު ތަމްސީލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ކޯޑް-128 ބާ ކޯޑް ސްޓޭންޑަރޑަކީ 1981 ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕިއުޓަރ އައިޑެންޓިކްސް ކޯޕަރޭޝަން (ޔޫ.އެސް.އޭ) އިން އުފައްދާފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑެކެވެ ބާކޯޑް އެންކޯޑިންގ ގެ ރަނގަޅުކަމާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް.

ކޯޑް128 އަކީ ތަފާތު ޑޭޓާއަށް ބަލާފައި، ކެރެކްޓަރ ސެޓްގެ ތިން ވަރޝަން (އޭ، ބީ، ސީ) އަދި ސްޓާޓް ކެރެކްޓަރސް، ކޯޑް ސެޓް ކެރެކްޓަރސް، އަދި ކޮންވަރޝަން ކެރެކްޓަރސް ހޮވުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައި ޑެންސިޓީ ބާކޯޑެއް ޓައިޕް އަދި ދިގުމިނަށް ބަލާފައި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންކޯޑިންގ މެތޯޑް ހޮވުން މިއީ ބާކޯޑްގެ ދިގުމިން ކުޑަކޮށް، އެންކޯޑިންގ ގެ ރަނގަޅުކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ކޯޑް-128 ބާކޯޑަކީ ވިޔަފާރިތަކުގެ އެތެރޭގެ މެނޭޖްމަންޓާއި، އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސްތަކާއި، ލޮޖިސްޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަކުގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ އިކުއިޕްމަންޓް.

ކިއުއާރު-ކޯޑާ ބެހޭގޮތުން

ކިއުއާރު-ކޯޑް އީޖާދުކުރީ 1994 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ ކުންފުނި ޑެންސޯ ވޭވްގެ މަސާހިރޯ ހަރާޑާ އިސްކޮށް ހުރެގެން، ފުރަތަމަ ކާރުތަކުގެ ބައިތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ބާކޯޑެއްގެ މައްޗަށެވެ.

QR-Code ގައި އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ބާކޯޑާ އަޅާބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ފައިދާތައް ހުރެއެވެ:

QR-Code އަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭނީ އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ލައިންތަކުގެ ބަދަލުގައި ދެ ޑިމޭންޝަންގެ ސްކުއެއާ މެޓްރިކްސް ބޭނުންކުރާތީ އާންމުކޮށް އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ބާކޯޑްތަކުގައި ރައްކާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިހަވަރަކަށް އަކުރު ކަމަށާއި، QR-Code އިން އެތައް ހާސް އަކުރު ރައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ .

QR-ކޯޑުން އިތުރު ޑޭޓާ ޓައިޕްތައް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ، ނަންބަރު، އަކުރު، ބައިނަރީ، ޗައިނީސް އަކުރު ފަދަ ތަކެތި.

QR-ކޯޑް ސްކޭންކޮށް އަވަހަށް ދެނެގަނެވޭނީ އޭގައި ހަތަރު ޕޮޒިޝަނިންގ މާކްސް ހުރުމާއި ކޮންމެ އެންގޭޖަކުން ވެސް ސްކޭން ކުރެވޭތީ އާންމުކޮށް ވަކި ދިމާލަކުން ސްކޭން ކުރަން ޖެހޭތީއެވެ.

QR-Code އަކީ ގެއްލުމާއި އިންޓަފެރެންސް އަށް މާ ދިފާޢުވާ އެއްޗަކަށް ވާނީ، ބައެއް ގޮތްގޮތުން ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ފޮރުވިފައިވާ ޑޭޓާ ރިކަވަރ ކުރެވޭ ގޮތަށް ގޯސް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމުންނެވެ.

2D ބާކޯޑްތަކާއި 1D ބާކޯޑްތަކުގެ ތަފާތަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެންކޯޑިންގ މެތޯޑާއި މައުލޫމާތު ކެޕޭސިޓީ 2D ބާކޯޑްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޓޫ-ޑައިމަންޝަނަލް ސްކުއަރ މެޓްރިކްސް އެއް ކަމަށާއި، މިއީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭނެ އަދި އިތުރު ޑޭޓާ ޓައިޕްތައް ތަމްސީލުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ލައިންތަކުގައި މަދު މައުލޫމާތެއް ރައްކާކުރެވޭއިރު، ތަމްސީލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަދަދު ނުވަތަ އަކުރުތަކެވެ.

QR-Code އަކީ ހަމައެކަނި 2D ބާކޯޑެއް ނޫނެވެ ، PDF417، ވެރިކޯޑް، އަލްޓްރާކޯޑް، ކޯޑް 49، ކޯޑް 16ކޭ ފަދަ ތަކެތި ކަމުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުރެއެވެ.

އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ބާކޯޑްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ދެ ޑިމޭންޝަނަލް ބާކޯޑުގައި އެއް ޑިމޭންޝަންގެ ބާކޯޑަށް އަޅާނުކިޔޭ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ the ever-improving market.

 
 
 
 

ކޮޕީރައިޓް(C)  EasierSoft Ltd.  2005-2024

 

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

autobaup@aol.com    cs@easiersoft.com

 

 

D-U-N-S: 554420014